Προετοιμασία ασθενούς με φαιοχρωμοκύττωμα παραγαγγλίωμα για χειρουργείο Χ#Ε Ν#Η

Προετοιμασία ασθενούς με φαιοχρωμοκύττωμα παραγαγγλίωμα για χειρουργείο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ Κρυσταλλένια Ενδοκρινολόγος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρική Σχολή Αθηνών
Ενδοκρινολόγος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρική Σχολή Αθηνών