Στόχευση της Απόπτωσης και Ακτινοθεραπεία

Στόχευση της Απόπτωσης και Ακτινοθεραπεία

ΠΕΠΟΝΗ Ευαγγελία
Διευθύντρια ΕΣΥ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Νοσοκομείο ΑΟΝΑ “Ο Άγιος Σάββας”Αθήνα