Περιφερική Αρτηριοπάθεια στον ΣΔ

Περιφερική Αρτηριοπάθεια στον ΣΔ

ΚΑΚΑΒΑ Ευαγγελία
MD ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΝΟΣ. ΜΗΤΕΡΑ ,Αθήνα