Μπορεi να προληφθεi η Έναρξη του ΣΔ1; Νεότερα δεδομένα 

Μπορεi να προληφθεi η Έναρξη του ΣΔ1; Νεότερα δεδομένα

ΚΩΣΤΕΡΙΑ Ιωάννα
Παιδίατρος με εξειδίκευση στον ΣΔ., Επιμελήτρια Α’, Τμήμα Ενδοκρινολογικό-Αύξησης και Ανάπτυξης ,ΓΝΠ Παίδων «Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ”, Αθήνα