Η Χρησιμότητα της Διεπεμβατικής Cone-Beam CT στον Εμβολισμό Αιμορραγούντος Περιφερικού Αγγείου Γ#Π 02!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Η Χρησιμότητα της Διεπεμβατικής Cone-Beam CT στον Εμβολισμό Αιμορραγούντος Περιφερικού Αγγείου

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Παναγιώτης, 1,2, & Μπαζίνας Θ.1, Παπαδόπουλος Π.1, Λόξας Δ.1, Λάγιος Κ.1
1 Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας & Νευροακτινολογίας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 2 Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, ΠΜΣ “Επεμβατική Ακτινολογία”