Εστιάζοντας στην προληπτική Καρδιολογία   

Εστιάζοντας στην προληπτική Καρδιολογία

ΚΟΛΟΒΟΥ Γενοβέφα
MD, PhD, FESC, SFASA, FRSH, Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας και Μονάδας LA, Metropolitan Hospital, Αθήνα