Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους βιολογικούς παράγοντες στην εργασία 

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους βιολογικούς παράγοντες στην εργασία 

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ Βασίλειος
Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Αθήνα