Το Κέντρο Αξιολόγησης Κινδύνων και Ανθεκτικότητας  The Risk and Resilience Assessment Center 

Το Κέντρο Αξιολόγησης Κινδύνων και Ανθεκτικότητας  The Risk and Resilience Assessment Center

ΔΟΚΑΣ Ιωάννης, Ioannis Dokas
Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης