Προεγχειρητική θεραπεία σε ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστης. Υπάρχουν πρωτόκολλα διατήρησης Ουροδόχου Κύστης; 

Προεγχειρητική θεραπεία σε ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστης. Υπάρχουν πρωτόκολλα διατήρησης Ουροδόχου Κύστης; 

ΛΙΑΝΟΣ Ευάγγελος
Παθολόγος Ογκολόγος, Επίμ. Α’ – ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» , Αθήνα