Ο ογκολογικός ασθενής στην post Covid-19 εποχή

Ο ογκολογικός ασθενής στην post Covid-19 εποχή

ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑ Χρυσούλα
Νοσηλεύτρια MSc ,Προϊσταμένη ΜΕΘ, ΓΟΝΚ « ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ>>, Αθήνα