Οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ: Συνυπάρχουσα απόφραξη εξωκρανιακού αρτηριακού στελέχους Γ#Π 02!! Γ#Π 05!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ: Συνυπάρχουσα απόφραξη εξωκρανιακού αρτηριακού στελέχους

ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ
Επεμβατικός Ακτινολόγος – Νευροακτινολόγος Διευθυντήςς Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας “Ιατρικό Κέντρο Αθηνών”