Οξέα και επείγοντα παιδιατρικά συμβάματα Υποδοχή και αντιμετώπιση στο ΤΕΠ

Οξέα και επείγοντα παιδιατρικά συμβάματα Υποδοχή και αντιμετώπιση στο ΤΕΠ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ Μαρία
Ειδικευμένη Παιδιατρικη Νοσηλεύτρια Τ.Ε.Π. / Ε.Ι. Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ Πατρών. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»