Οι θεραπευτικές εξελίξεις και οι οδηγίες του 2023 

Οι θεραπευτικές εξελίξεις και οι οδηγίες του 2023 

ΚΟΛΟΒΟΥ Γενοβέφα
MD, PhD, FESC, SFASA, FRSH,Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας και Μονάδας LA, Metropolitan Hospital, Αθήνα