Νεώτερες Στοχευμένες Θεραπείες στο Πολλαπλούν Μυέλωμα 

Νεώτερες Στοχευμένες Θεραπείες στο Πολλαπλούν Μυέλωμα

ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Σωσάνα
Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική – Μ.Μ.Μ.Ο.,ΓΝ <<Ο Ευαγγελισμός>>, Αθήνα