Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού: Πρώιμη νόσος Χ#Ε Κ#Σ Μ#Σ Γ#Π 18!!

Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού: Πρώιμη νόσος

ΜΟΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ευαγγελία
MD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία», Αθήνα