Νέα Εγκεκριμένη Θεραπεία για Γεωγραφική Ατροφία( GA). Γιατί πρέπει να μην βιαστούμε αλλά να  αντιταχθούμε.  New Approved Therapy for GA. Why we should pause and oppose it.  

Νέα Εγκεκριμένη Θεραπεία για Γεωγραφική Ατροφία( GA). Γιατί πρέπει να μην βιαστούμε αλλά να  αντιταχθούμε.  New Approved Therapy for GA. Why we should pause and oppose it. 

ΒΑΒΒΑΣ Δημήτριος Demetrios G. Vavvas
M.D., Ph.D.Visiting Professor Aristotle University of Thessaloniki,Solman and Libe Friedman Professor of Ophthalmology,Director Retina Service, Harvard Medical School,