Μακροχρόνιες επιπτώσεις του COVID σε στρατιωτικό προσωπικό – ανάγκη για διεπιστημονική διαχείριση και τηλεαποκατάσταση  Long COVID effects in military personnel – need for interdisciplinary management and telerehabilitation 

Μακροχρόνιες επιπτώσεις του COVID σε στρατιωτικό προσωπικό – ανάγκη για διεπιστημονική διαχείριση και τηλεαποκατάσταση  Long COVID effects in military personnel – need for interdisciplinary management and telerehabilitation

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Αντώνιος,Antonios Kontaxakis,
MD, PhDc, FEBPRM Τμήμα ΦΙΑπ, 414 ΣΝΕΝ, Αθήνα