Λοιμώξεις άκρου ποδός- ποδοκνημικής INFECTIONS AFTER FOOT SURGERY

Λοιμώξεις άκρου ποδός- ποδοκνημικής INFECTIONS AFTER FOOT SURGERY

ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος, Thanos Badekas
MD Director 3rd Orthopedic Clinic and Foot & Ankle Department,Henry Dunant Hospital Center, Athens Greece