Λιπίδια, αντιμετώπιση και νέες τεχνολογίες 

Λιπίδια, αντιμετώπιση και νέες τεχνολογίες 

ΚΟΛΟΒΟΥ Γενοβέφα
MD, PhD, FESC, SFASA, FRSH, Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας και Μονάδας LA, Metropolitan Hospital, Αθήνα