Καρδιονευροκατάλυση Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας Cardioneuroablation Review of the Literature

Καρδιονευροκατάλυση Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας Cardioneuroablation Review of the Literature

ΒΛΑΧΟΣ Κωνσταντίνος, Konstantinos Vlachos
Cardiologist-Electrophysiologist,Arrhythmia Unit- Electrophysiology and Pacing,Onassis Cardiac Surgery Center,Athens