Η Θεμελιώδης  Επίδραση της Ανοσοιστο(Κυτταρο)Χημειίας στη Διάγνωση Του Καρκίνου  THE FUNDAMENTAL IMPACT OF IMMUNOhisto(cytο)CHEMISTRY IN THE CANCER DIAGNOSIS  

Η Θεμελιώδης  Επίδραση της Ανοσοιστο(Κυτταρο)Χημειίας στη Διάγνωση Του Καρκίνου  THE FUNDAMENTAL IMPACT OF IMMUNOhisto(cytο)CHEMISTRY IN THE CANCER DIAGNOSIS  

ΜΠΑΛΙΟΥ Ευαγγελία ,Vaghi Baliou
M.D., MSc, PhD, Παθολογοανατόμος,Ιατρικό κέντρο Αθηνών