Η αξιολόγηση του τραυλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Λεξιπόντιξ

Η αξιολόγηση του τραυλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Λεξιπόντιξ

ΜΑΡΟΥΣΟΣ Δημήτριος1 ,& ΦΟΥΡΛΑΣ Γεώργιος2
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ , Βόλος 2Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού,Αθήνα