Η ανακοίνωση της διάγνωσης σε ογκολογικούς ασθενείς: Δεξιότητες Επικοινωνίας

Η ανακοίνωση της διάγνωσης σε ογκολογικούς ασθενείς: Δεξιότητες Επικοινωνίας

ΣΙΜΟΥ Ευστρατία (Εφη)
Αν. Καθηγήτρια Επικοινωνίας & ΜΜΕ στη Δημόσια Υγεία,Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας- Σχολή Δημόσιας Υγείας.,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ