Η  Ανίχνευση του Μονήρη Οζου του Πνεύμονα στην Κοινότητα

Η  Ανίχνευση του Μονήρη Οζου του Πνεύμονα στην Κοινότητα

ΣΑΡΟΓΛΟΥ Μαρία
MD, MSc, PhD,Πνευμονολόγος,Επιμελήτρια Α’, Γ.Ν΄. «Γ.Παπανικολάου»,Θεσσαλονίκη