Η ανάγνωση του ΗΚΓ κατά τη δοκιμασία κόπωσης και η αξία του στη διάγνωση και αντιμετώπιση αρρυθμιών

Η ανάγνωση του ΗΚΓ κατά τη δοκιμασία κόπωσης και η αξία του στη διάγνωση και αντιμετώπιση αρρυθμιών

ΜΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη
MD, MESC, Καρδιολόγος, Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης , Euromedica Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη