Ενδοσκοπική θεραπεία κακώσεων χοληφόρων – Μετεγχειρητικής χολόρροιας  

Ενδοσκοπική θεραπεία κακώσεων χοληφόρων – Μετεγχειρητικής χολόρροιας 

ΦΑΡΑΖΙ-ΧΟΓΓΟΥΚΙ Χρήστος
Επιμελητής Α΄ Χειρουργός,ΓΝΕ Θριάσιο,Αθήνα