Ενδεδειγμένοι τρόποι παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης, για τη σωστή διάγνωση και  διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης

Ενδεδειγμένοι τρόποι παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης, για τη σωστή διάγνωση και  διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μαρία
,Καρδιολόγος FESC, EHS,Διευθύντρια Κέντρου Υπέρτασης-one day clinic,Metropolitan General Hospital,Αθήνα