Εκπαίδευση σε υποειδικοτητες της καρδιολογίας ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Γ#Π 02!! Γ#Π 15

Εκπαίδευση σε υποειδικοτητες της καρδιολογίας ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΟΣ Χριστόφορος
Συντονιστής Διευθυντὴς Καρδιολογικοῦ Τμήματος,“Θριάσιο” Γ.Ν. Ελευσίνας