Εικονική Πραγματικότητα –Τάσεις και απόψεις

  Εικονική Πραγματικότητα –Τάσεις και απόψεις

ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ Παρασκευή 1& ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ Δημήτριος2
1,Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Πληροφορικής,& 2 Υποψήφιος Διδάκτωρ – Μηχανικός Αυτοματισμού ΕΔΙΠ Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος,Θεσσαλονίκη, Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Πληροφορικής και Εικονικής Πραγματικότητας