Αρχές και διαδικασίες απολύμανσης εργαστηριακών χώρων

 Αρχές και διαδικασίες απολύμανσης εργαστηριακών χώρων

ΝΤΕΛΕΖΟΣ Κωνσταντίνος
Υγιεινολόγος, Λεκτορας Εφαρμογών Υγιεινής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής