Αξιολόγηση – διερεύνηση παραπρωτεϊναιμίας

Αξιολόγηση – διερεύνηση παραπρωτεϊναιμίας

ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Σωσάνα
Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Οευαγγελισμός, Αθήνα