Αντιμετώπιση ασθενούς με Long-Covid στο ιατρείο της ΠΦΥ 

Αντιμετώπιση ασθενούς με Long-Covid στο ιατρείο της ΠΦΥ 

ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ Ευστράτιος
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Τρίπολη