Ανάλυση της σύνθεσης της μικροχλωρίδας του εντέρου σε νεογέννητα που θηλάζουν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο FISH  Γ#Π 10!! Γ#Π 17!! Κ#Η

Ανάλυση της σύνθεσης της μικροχλωρίδας του εντέρου σε νεογέννητα που θηλάζουν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο FISH

ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ Αρσένιος
Ε̟πίκουρος Καθηγητής εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας Τροφίµων – Βιοτεχνολογίας του Πανε̟πιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας