Ψευδώς Θετικά και Ψευδώς Αρνητικά Ευρήματα στην MRM Μ#Σ Κ#Σ Γ#Π 15!!

Ψευδώς Θετικά και Ψευδώς Αρνητικά Ευρήματα στην MRM

ΤΣΑΠΑΛΙΡΑ Αθανασία Ιατρός Ακτινολόγος Διαγνωστικό Κέντρο Μαγνητική Πατρών
Ιατρός Ακτινολόγος Διαγνωστικό Κέντρο Μαγνητική Πατρών