Σύγχρονες απόψεις για την αιτιοπαθογΕνεια της ιδρωταδενΙτιδας Δ#Α Γ#Π 11!!

Σύγχρονες απόψεις για την αιτιοπαθογΕνεια της ιδρωταδενΙτιδας

ΤΣΑΤΣΟΥ Φραγκίσκη Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονική Συνεργάτης Β Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής ΑΠΘ Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονική
Συνεργάτης Β Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης