Κατευθυντήριες οδηγίες ESPGHAN-NASPGHAN για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μετεγχειρητικώνγαστρεντερικών επιπλοκών της ατησίας οισοφάγου με ή χωρίς τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο   

Κατευθυντήριες οδηγίες ESPGHAN-NASPGHAN για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μετεγχειρητικώνγαστρεντερικών επιπλοκών της ατησίας οισοφάγου με ή χωρίς τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο    ....  Άνοιγμα