Πολυσυστηματικά νοσήματα με προσβολή νευρικού και καρδιαγγειακού συστήματος Multiple-system diseases involving the nervous and cardiovascular systems Γ#Π 02!! Γ#Π 05!! Γ#Π 15!!

Πολυσυστηματικά νοσήματα με προσβολή νευρικού και καρδιαγγειακού συστήματος Multiple-system diseases involving the nervous and cardiovascular systems

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος, George Lazaros
MD PhD FESC, First Cardiology Clinic, School of Medicine, Hippokration General Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, Greece