Εγκέφαλος και λιπίδια Γ#Π 09!! Γ#Π 26!!

Εγκέφαλος και λιπίδια

ΚΟΛΟΒΟΥ Γενοβέφα
MD, PhD, FESC, SFASA, FRSH, Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας και Μονάδας LA, Metropolitan Hospital, Αθήνα